Informatie over en Algemene Voorwaarden voor cursussen bij SeniorWeb Rosmalen (SR):

 1. Alle cursussen omvatten 4 wekelijkse lessen van 2 uur.
 2. Inschrijven dient schriftelijk te gebeuren of door middel van het inschrijfformulier op de website van SR. Plaatsing op een cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Bij overtekening zal SR proberen een extra cursus te plannen, maar het doorgaan daarvan is afhankelijk van beschikbaarheid van docenten. Niet gehonoreerde aanmeldingen worden, na overleg, doorgeschoven naar een volgende periode.
 3. Voor verdiepingscursussen dient een zelfstandige aanmelding plaats te vinden. Er vindt geen automatische inschrijving voor verdiepingscursussen plaats. (Deelnemers die zich bijvoorbeeld voor een cursus aanmelden wordt geadviseerd zich meteen op te geven voor de verdiepingscursus in de volgende periode.)
 4. De cursussen worden gegeven in het computerlokaal bij het Woonzorgcentrum “Annenborch”, De Hoef 100,  5242 CN te Rosmalen.
 5. De groepsgrootte is maximaal 6 personen. Bij minder dan 3 deelnemers gaat een cursus niet door. Bij meer dan 4 deelnemers streeft SR er naar 1 docent en 1 assistent in te zetten.
 6. Als een cursus vanwege minder dan 3 deelnemers niet op de verwachte wijze doorgang kan vinden krijgen de overgebleven deelnemers een aangepast aanbod. om hetzij bij voorrang op een cursus in een volgende periode te worden geplaatst, hetzij indien mogelijk een verkorte cursus voor 2 deelnemers te volgen of gebruik te maken van de mogelijkheid van individueel leren.
 7. Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid , zoals boven aangegeven, om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 7,50 per uur.
 8. Leren aan huis is een nieuwe vorm die onlangs is ingevoerd. Bent u niet in de gelegenheid het leercentrum te bezoeken of geeft u de voorkeur aan leren bij u thuis dan komen onze docenten u op afspraak bezoeken. Kosten per uur € 7,50. Daarnaast betaalt u een kilometervergoeding van € 0,19 aan de docent die u bezoekt.
 9. De kosten van de cursussen bestaan uit een basistarief plus de prijs van het boek dat gebruikt wordt. HEVO-leden en bewoners van Woonzorgcentrum Annenborch krijgen 10% korting op het basistarief. De geldende basisprijs wordt vermeld op de aanmeldingsformulieren en op de website. De kosten van de lesboeken variëren van € 7,50 tot € 21,00.
 10. Het cursusgeld en de kostprijs van het lesboek kunnen alleen worden voldaan door middel van het afgeven van een machtiging voor eenmalige automatische incasso op het (elektronische) aanmeldingsformulier.
 11. De cursist wordt geen toegang tot de cursus verleend als betaling van het cursusgeld, ongeacht de reden, niet heeft plaatsgevonden. Desondanks blijft het cursusgeld verschuldigd.
 12. Na plaatsing op een cursus en betaling van het lesgeld wordt geen restitutie verleend indien de cursist, door omstandigheden die buiten de invloed van SR liggen, de cursus geheel of gedeeltelijk niet kan volgen. Indien de cursus door toedoen van SR niet kan plaatsvinden wordt in overleg met de cursist naar een passende oplossing gezocht.
 13. Ter waarborging van actueel cursusmateriaal worden de lesboeken door SR besteld en in de eerste les uitgereikt. SR gebruikt zoveel mogelijk visueel aantrekkelijk cursusmateriaal van Visual Steps en SeniorWeb.
 14. Bij enkele cursussen is het gebruik van een USB-stick noodzakelijk (hoeft niet groter te zijn dan 4 GB). De cursist dient deze zelf aan te schaffen. In het cursusaanbod staat vermeld waar de USB-stick noodzakelijk is.
 15. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder dat hij/zij er mee bekend is en er mee instemt dat SeniorWeb Rosmalen persoonsgegevens verwerkt op een wijze die is vastgelegd in een privacyverklaring die gepubliceerd is in het openbare gedeelte van de website van SeniorWeb Rosmalen en waarvan hij/zij kennis heeft genomen. Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook verklaart de aanmelder dat hij/zij er mee bekend is en er mee instemt dat een opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor periodieke toezending van een elektronische Nieuwsbrief vanuit SeniorWeb Rosmalen. Aanmelder is er van op de hoogte dat de toezending van de Nieuwsbrief altijd kan worden beëindigd.
 16. Er worden regelmatig voorlichtingsmiddagen georganiseerd (volg de persberichten).

Actueel

Partners SR